Statut klubu

STATUT

Ludowy Zespół Sportowy

„ LEW ” POGORZELA

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

Paragraf 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Ludowy Zespół Sportowy „LEW” POGORZELA

gmina Pogorzela ( w skrócie LEW) zwany dalej Klubem.

Paragraf 2

1.Terenem działania Klubu jest miasto - gmina Pogorzela.

2. Siedzibą Klubu jest Pogorzela ul. Koźmińska 6

Paragraf 3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Paragraf 4

1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą- „Prawo o stowarzyszeniach” oraz Własnym Statutem.

Paragraf 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, oznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami

Rozdział II

Cele i środki działania

Paragraf 6

Celem Klubu jest:

1. Planowanie i organizowanie życia sportowego w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe oraz pomoc organizacyjną i materialna członków i sympatyków Klubu.

2.Angażowanie wszystkich członków do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

4. Organizowanie zajęć sportowych dla członków i sympatyków w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

6. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Paragraf 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z władzami samorządowymi i sportowymi.

Paragraf 8

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Paragraf 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. zwyczajnych

2. Wspierających

Paragraf 10

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby, które złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.

2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

Paragraf 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu z biernymi czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art.3 ust.2 i 3 ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.

2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.

3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.

4. Korzystanie z wszelkich urządzeń Klubu określonych przez Zarząd Klubu.

5..Korzystać z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

Paragraf 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które poperają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową dla Klubu

Paragraf 13

Członkowie wspierający mają prawo do:

1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu.

2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.

3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

Paragraf 14

Do obowiązków członków klubu należy:

1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

2. Przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Klubu.

3. Godne reprezentowanie władz Klubu

4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

Paragraf 15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1. Dobrowolne wystąpienia na piśmie zgłoszone do Zarządu.

2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

a) umyślnego naruszenia postanowień Statutu

b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 m-cy

3. Działania na szkodę Klubu

4. Rozwiązania się Klubu.

 

Rozdział IV

Władze Klubu

Paragraf 16

1. Władzami Klubu są:

a) Walne Zebranie Klubu

b) Zarząd

c) Komisja Rewizyjna

2. Kadencja władz trwa 2 lata. Wybór władz Klubu odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.

3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

Paragraf 17

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu, zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata.

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

4 Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od Złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduję nad sprawami dla których zostało zwołane.

Paragraf 18

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

a) Uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu

b) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu

c) Uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu

d) Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

e) Podejmowanie uchwał o zmianie lub rozwiązaniu Klubu

f) Ustalanie wysokości i tryb płacenia składek członkowskich

g) Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu

2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 5-7 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3. W Walne Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

Paragraf 19

1. Zarząd składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza.

2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na dwa miesiące.

3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.

4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.

Paragraf 20

Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu

2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu

3. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych

4. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych

5.Przyjmowanie i skreślanie członków

6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami

7. Składanie sprawozdań z działalności Klubu

Paragraf 21

1. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa nie zgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

Paragraf 22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu

2. Komisja Rewizyjna składa sie z 3 członków, wybieranych przez Walne Zebranie Klubu. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu.

3. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu

5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu

b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobu ich usunięcia

c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu.

e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

Paragraf 23

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w innt sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania .

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

Paragraf 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej- władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział V

Wyróżnienia i Kary

Paragraf 25

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu

Paragraf 26

W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje prawo wymierzania następujących kar.

a) upomnienie

b) nagany

c) zawieszenia w prawach członkach na okres do 12 miesięcy

d) wykluczenia

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni

3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu ukaraniu jest ostateczna

Rozdział VI

Majątek i fundusze

Paragraf 27

1. Majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Na fundusze Klubu składają się :

a) składki członkowskie

b) darowizny i zapisy.

c) dotacje na zadania państwowe zlecone Klubowi

d) dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny

e) dochody z majątku

f) inne wpływy.

Paragraf 28

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictwa wymagane są podpisy dwóch spośród następujących: Prezesa oraz upoważnionego członka Zarządu.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

Paragraf 29

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Paragraf 30

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 23 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

Rozdział VIII

Przepisy przejściowe

Paragraf 31

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości